Omfangsdræn – Alt du behøver at vide

Et omfangsdræn er et system af drænrør, der graves ned omkring huset, og hjælper med at fjerne overskydende vand i jorden, som ellers kan gøre dit hus fugtigt. Læs her om alt det, som du behøver at vide, hvis du overvejer et omfangsdræn.

Omfangsdræn

Omfangsdræn graves ned i jorden

Er der tydlige tegn på fugt på kælderens indervæg, og ser du fugt på ydervæggen og soklen, er et omfangsdræn måske den helt rigtige løsning.

Hvad er et omfangsdræn?

dræn om fundamentet

Omfangsdræn om fundamentet

Et omfangsdræn er et system af rensebrønde og drænrør, der graves ned i jorden rundt omkring hele huset. Rørene har små slidser, så vandet kan løbe ind i rørene, og blive ført væk via kloaksystemet.

Drænrørene tilsluttes en sandfangsbrønd samt en pumpebrønd, der tilsluttes kloaksystemet.

Der graves som regel ned til et par meters dybde, da rørene skal lægges 30 cm under det, som der skal holdes tørt. Har du problemer med fugtige kældervægge, skal der således graves 30 cm ned under kælderen.

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at der ikke må graves længere ned end fundamentet. Derfor kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at foretage en understøbning af fundamentet, hvilket gør det betydeligt dyrere.

Rundt om rørene lægges et filter af småsten eller grus, og der kan lægges geotekstil under og over filterlaget.Du må ikke selv anlægge et omfangsdræn, da rørene skal tilsluttes kloaksystemet. Det er kun en autoriseret kloakmester, som må gøre det. Vil du spare penge, kan du evt. lave en aftale om, at du selv graver ud til omfangsdrænet.

Tilbud på omfangsdræn

Har du brug for et omfangsdræn?

kældervægge med fugt

Fugtige kældervægge

Har du store problemer med fugt i kældervæggene, kan et omfangsdræn være den helt rigtige løsning. Ser du tydlige tegn på fugt såsom maling og puds, der skaller af på kælderindervæggene, er det en god idé at tilkalde en autoriseret kloakmester, som kan foretage en forundersøgelse.

En autoriseret kloakmester kan bl.a. foretage en grundvandspejling for at se, hvor højt grundvandet står. Da grundvandsstanden er højest mellem februar og april, er det bedst at foretage grundvandspejlingen i disse måneder.

Er der meget vand i jorden, enten fra grundvand eller fra overfladevand, der siver ned i jorden, kan det fjernes med et omfangsdræn.

Kloakmesteren kan også tjekke, at der ikke er andre årsager til fugtigheden, og undersøge jorden omkring huset for at se, om den er velegnet til et omfangsdræn. Andre årsager kan være, at terrænet skråner ind mod huset, eller at der er problemer med nedløbsbrønde eller afløbsrør.

Følg loven når du lægger omfangsdræn

Der graves ud til omfangsdræn

Omfangsdrænet graves langt ned

Når du bygger, skal du følge den danske lovgivning omkring byggeri. Byggeloven hører under Energistyrelsen, og du kan læse hele bygningsreglementet BR10 på denne officielle hjemmeside.

Når du skal have anlagt et omfangsdræn, skal du følge Bygningsreglementet 4.6. stk. 3. Her står, at hvis der benyttes dræning, skal det udføres i overensstemmelse med DS 436 “Norm for dræning af bygværker m.v.”

Du skal også følge Bygningsreglementet 8.4.3.1, hvor der bl.a. står, at du skal følge DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

DS står for Dansk Standard, som er Danmarks Standardiseringsorganisation, og du kan købe DS 436 og DS 432 på deres hjemmeside for hhv. 400 kr. og 800 kr. Det er de to Normer, som danske kloakmestre ifølge loven skal følge, når du får anlagt et omfangsdræn.
I disse normer står bl.a.:

  • Omfangsdræn er et dræn placeret udvendigt omkring et fundament for at opsamle overfladevand, og forhindre opsugning af grundvand i fundamentet.
  • Afledning af drænvand til et afløbssystem kræver både byggetilladelse og udledningstilladelse. Disse tilladelser søges der om ved din kommune, før man går i gang med at etablere omfangsdrænet. Det er som regel Teknik og Miljø afdelingen i din kommune, som du skal kontakte.
  • Dræn omkring bygninger må kun udføres af autoriserede kloakmestre.
  • Drænrøret skal være min. 30 cm under den konstruktion, som skal tørholdes. Der må dog ikke graves under fundamentets underkant, og det kan derfor være nødvendigt at understøbe soklen.
  • Drænrøret skal ligge i frostfri dybde – ved opvarmede huse er det minimum 60 cm i jorden.
  • Rørene skal have en diameter på minimum 70 mm og skal lægges med et minimumsfald 3 €° men gerne 5 €°.
  • Omkring drænrørene er der et filterlag som ærte- eller perlesten i fast lerjord eller velgraderet sand i blød lerjord.
  • Den sikreste form for tilslutning til kloakken er via en pumpebrønd – samt en sandfangsbrønd før pumpebrønden. Alternativt kan omfangsdrænet føres til en faskine.

Når der graves ud, må man endelig ikke grave op omkring hele huset på én gang, men gøre det lidt ad gangen – ikke mere end en side samt et hjørne ad gangen. Man kan risikere at hele huset synker sammen, eller at det får sætningsskader, hvis man graver for meget af gangen.

Det er en god idé at få efterisoleret kælderydervæggen, når der alligevel graves ud til omfangsdræn. Derved bliver kælderen mindre fugtig, og muren bedre beskyttet. Man vælger typisk at efterisolere kælderydervæggen med berapning samt asfaltering og et lag af stenuld.


Hvordan dækker forsikringen?

Den autoriserede kloakmester bør have en forsikring, der dækker ved skader, der opstår under byggeriet. Men det er vigtigt at du sikrer dig, at han er forsikret ved at se kopi af hans forsikring eller evt. ringe til forsikringsselskabet og få det bekræftet.

Da der kan være huller i forsikring mellem kloakmesterens forsikring og din egen husforsikring, eller du evt. bruger flere håndværkere – f.eks. en autoriseret kloakmester til omfangsdrænet, og andre håndværkere til efterisolering af kælderværker, eller du selv udfører noget af gravearbejdet – kan du have brug for at tegne en entrepriseforsikring.

Det er derfor en god idé at ringe til din egen forsikring før arbejdet går i gang.

En autoriseret kloakmester lægger omfangsdræn

Forundersøgelse af autoriseret kloakmester

En kloakmester undersøger huset

Overvejer du et omfangsdræn, så tag kontakt til en autoriseret kloakmester. Han kan ved en forundersøgelse vurdere om et omfangsdræn er den rette løsning, eller om det er noget andet, der skal til.

Kloakmesteren kan bl.a. foretage en grundvandspejling og se om fundament og sokkel har suget fugt til sig. Han kan også se, hvilke tegn, der er på fugt i kælderen såsom fugtskjolder, og puds og maling, der skaller og falder af.

Det er en god idé at kontakte tre autoriserede kloakmestre for at få et tilbud fra dem, og få dem til at vurdere, om et omfangsdræn er den rette løsning. Priser og løsninger varierer mellem fagfolkene, og det er ikke sikkert, at det billigste tilbud er det bedste.

Som tommelfingerregel kan du regne med at det koster fra 3.500-10.000 kr. pr. m omfangsdræn, eller samlet omkring 200.000-500.000 kr. Du kan læse mere om priser på omfangsdræn i denne artikel.

Du kan tjekke om kloakmesteren er autoriseret her.

Tilbud på omfangsdræn

Husk at få bekræftet, at kloakmesteren er forsikret mod sætningsskader og andre skader, og ring også og få en snak med dit eget forsikringsselskab, og spørg om du har brug for en entrepriseforsikring.

TAGS: dræn om huset , fundaments dræn , omfangsdræn

Karen interesserer sig for alt, som gør hjemmet smukkere, sjovere og mere funktionelt at være i. Hun foretager indgående research af nye smarte maskiner og redskaber, og finder ud af, hvor de kan købes billigst. Dybdeborende undersøgelser af, hvordan huset og haven bedst forbedres og vedligeholdes, bliver viderebragt i tilbundsgående og læsevenlige guides.

Kommentarer